Mousers miljöengagemang är inbyggt i vårt uppdrag av ansvarsfull innovation och levererar nya produkter som hjälper ingenjörer att förbättra världen vi lever i, inklusive lösningar på miljöutmaningar med minimal påverkan.

Mouser har registrerats till ISO 14001, som fastställer hur miljöpåverkan mäts och förbättras. Mouser fortsätter också sin resa mot ISO 26000:2010-hållbarhet, som tillhandahåller relevant vägledning för företag, delar bästa praxis rörande socialt ansvar globalt och stöder genom att göra principer till effektivt handlande.

Miljöpolicy och -mål

Mouser Electronics engagerar sig i den kontinuerliga förbättringen av förfaranden som påverkar miljön för att öka miljömässig prestanda och uppfylla alla juridiska och andra krav relaterade till våra miljöaspekter - med målet att förebygga föroreningar och konservativt användande av resurser. Vi arbetar för att:

 • Minska vårt koldioxidavtryck
 • Minska vår vattenkonsumtion
 • Öka mängden återvunna material

På Mouser omfattar vår miljöpolicy alla relevanta miljölagar och bestämmelser globalt. Vi arbetar också nära våra tillverkare för att förse våra kunder med produkter som uppfyller relevanta miljölagar och bestämmelser.

Som distributör av elektroniska komponenter, utrustning och lager, avser Mouser att identifiera alla miljöaspekter på de produkter vi bär. Vi åtar oss att inkludera lämplig och spårbar identifiering av delnummer via dokumentation från våra tillverkare. Dessutom förebygger vi att produkter med olika miljöaspekter blandas ihop, genom strikt inventariekontroll och konservativa returpolicyer.

EcoVadis

Logotyp för ecovadis hållbarhetsbetyg brons 2023TTI och familjen av specialister, där Mouser ingår, har uppnått hållbarhetsbetyget brons från ecovadis. Ecovadis har världens mest betrodda hållbarhetsutvärderingar för företag. Om du har åtkomst till ecovadis, hittar du Mouser under vårt moderbolags utvärdering under TTI INC (GROUP). För mer information, besök ecovadis webbplats på ecovadis.com.

IntegrityNext

Mouser har valt IntegrityNext för vårt arbete med socialt ansvar och hållbarhet. IntegrityNext täcker alla väsentliga ESG-frågor i enlighet med relevanta standarder och föreskrifter. Om du har åtkomst, hittar du vår information under Mouser Electronics. För mer information, besök IntegrityNexts webbplats på integritynext.com.

Miljöinformation

Denna information är utformad för att hjälpa dig att förstå de miljöproblem som elektronikindustrin måste ta itu med idag och i framtiden. Dessutom vill vi att du ska veta att Mouser och dess tillverkare arbetar tillsammans för att säkra att våra kunder har produkter som efterlever befintliga direktiv och lagar tillgängliga.

Vi strävar efter att ha den mest aktuella informationen tillgänglig för dig. Kontakta oss gärna med förslag till våra miljöwebbsidor eller om du har frågor om våra policyer.

Kontakta Mouser på:
quality@mouser.com

RoHS

Kommentar

RoHS ändrad

EU-direktiv 2011/65/EU ändrades för att inkludera fyra nya ämnen genom EU-direktiv 2015/863, ikraftträdande 22/7/2019. Ämnena (alla ftalater) används till största delen inte av elektroniska komponenttillverkare och anses vara SVHC under REACH. Därför har många tillverkare varit långsamma med att uppdatera sin miljöinformation. Detta har gjort att Mouser halkat efter i uppdateringen av RoHS-statusen på vår webbplats. Ändringen lade också till en ny produktkategori ”övrigt”, nummer 11. Detta påverkar våra kunder mer än de enskilda komponenterna. Dessutom är övervaknings- och kontrollinstrument kategori 9 inte berättigade för RoHS 3 förrän juli 2021, därför kommer de endast att överensstämma med EU-direktiv 2011/65/EU fram tills dess.

RoHS har reviderats

EU-direktiv 2002/95/EC, RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) ersattes den 21 juli 2011 av EU-direktiv 2011/65/EU, allmänt kallat RoHS2. De stora förändringarna som påverkar köp av elektroniska komponenter var anammandet av "CE"-märket för att markera överensstämmelse med RoHS och uteslutande av bly (Pb) i keramiska kretskondensatorer. Flera tillverkare var sena med att att följa upp dessa undantag, men alla uppfyller numera kraven. I övrigt har inte så mycket förändrats vid distribution av elektroniska komponenter.

EU tar bort DecaBDE-undantaget

De senaste händelserna i EU har lett till att undantaget för dekabromodifenyleter (DecaBDE) har tagits bort. DecaBDE är en del av de polybromerade difenyletrarna som redan reglerats till 1 000 PPM enligt RoHS-direktivet. Därför innebär en indikation om att en produkt är RoHS-kompatibel utan undantag att kompatibilietskraven för DecaBDE också uppfylls. Mouser Electronics anger användningen av ett undantag på vår webbplats, förpackningslista och produktetiketter.

RoHS förändrar världen

RoHS (gällande begränsning av farliga ämnen) är Europeiska unionens (EU) direktiv 2011/65/EU av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ålägger EU:s medlemsstater att sammanställa och genomföra lagstiftning som stöder direktivet. EU-medlemmarna skulle uppfylla dessa krav senast den 1 juli 2006. Direktivet begränsar de tillåtna mängderna av sex farliga ämnen i dessa produkter som marknadsförs i EU. De är bly, kvicksilver, kadmium, hexavalent krom, vissa bromerade flamskyddsmedel (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Ingen annan enskild faktor har den senaste tiden utgjort en så stor utmaning för distributionen av elektroniska komponenter som EU:s direktiv om denna begränsning av farliga ämnen.

Vanliga frågor om RoHS

Information om Mouser

Mouser, en distributör du kan lita på.

Det är Mouser Electronics policy att identifiera och erbjuda produkter till kunden som RoHS-kompatibla, RoHS-undantagna och/eller RoHS inte tillämplig, först efter att vissa specifika krav har uppfyllts. Mouser gör följande definitioner:

 • "RoHS: kompatibel" i enlighet med tillverkarens dokumentation. Tillverkaren har deklarerat och dokumenterat kompatibilitet med EU-direktiv 2011/65/EU gällande begränsning av farliga ämnen (RoHS).
 • "RoHS: Kompatibel enligt undantag" i enlighet med tillverkarens dokumentation. Tillverkaren har deklarerat och dokumenterat att ett det råder ett undantag från kraven i EU-direktiv 2011/65/EU gällande begränsning av farliga ämnen (RoHS).
 • "RoHS: inte tillämplig" i enlighet med Mousers eller tillverkarens deklaration efter att det har fastställts att produkten inte berörs av varken RoHS- eller WEEE-direktiven. Detta kan t.ex. vara handverktyg som inte drivs med ström och batterier.

När EU-direktiv 2015/863 publicerades, blev Mouser tvungna att upprätthålla två nivåer av RoHS-överensstämmelse. Det ursprungliga RoHS 2, EU-direktiv 2011/65/EU och EU-direktiv 2011/65/EU, ändrat genom EU-direktiv 2015/863. Vissa hänvisar till ändring av EU-direktiv 2015/863 som RoHS 3, men det är i praktiken RoHS 2 ändrat. De två nivåerna beror på övergångsperioden för medicinska instrument och övervaknings- och kontrollinstrument. Enligt EU-direktiv 2015/863 har dessa branscher fram till 22/7/2021 på sig för att uppfylla förändringen. Därför kommer vi att ha fyra popup-fönster för RoHS-information, RoHS 2011/65/EU, RoHS 2011/65/EU med undantag, 2011/65/EU ändrat av 2015/863, och 2011/65/EU ändrat av 2015/863 med undantag. Nu när undantaget för medicinska instrument samt övervaknings- och kontrollinstrument har passerat, har dessa tillverkare certifierats med överensstämmelse med RoHS med tillägget för Mouser.

Mouser kommer endast att markera överensstämmelse för miljö för delar där den ursprungliga tillverkaren har gett Mouser tydliga bevis på RoHS-överensstämmelse. Mouser har också börjat publicera tillverkarens deklaration om överensstämmelse på vår webbplats. I förekommande fall kommer kunderna att hitta dessa deklarationer publicerade på produktnivå, på samma plats där kunder förväntar sig att hitta databladet för produkten. Vartefter vi får deklarationerna publicerar vi dem på vår webbplats. Miljööverensstämmelse bör baseras på tillverkarens dokumentation och inte på distributörens.

Mouser utför inga tester av produkter och förlitar sig endast på tillverkaren av produkten för identifiering av miljööverensstämmelse. Mouser utfäster ingen garanti, certifiering eller försäkran om efterlevnad. Alla uttalanden från Mouser om miljöefterlevnad är baserade på tillverkarens dokumentation. Alla relevanta bevis kommer att registreras hos Vice President of Quality eller Product Operations Director och sparas i minst fyra år från mottagningsdatumet. Produkter kommer inte att annonseras eller erbjudas som i överensstämmelse med miljökrav, förrän tillräckligt med dokumentation har erhållits från tillverkaren och det har fastställts att alla enheter i lager eller i orderinventarier uppfyller detta. Vi kommer aldrig att blanda enheter på lager.

Direktiv

RoHS

2015/863 av den 31 mars 2015, om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller förteckningen över begränsade ämnen.

2011/65/EU av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. (RoHS)

Omarbetning av WEEE

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (omarbetning) I juli 2012 konstaterade europaparlamentet att EU inte uppfyllde insamlingsmålen för WEEE. Detta berodde på att mycket av WEEE exporterades till länder i tredje världen, och därför, inte inkluderades i återvinningsprogrammet för WEEE i medlemsländerna. Omarbetningen av WEEE tillhandahåller åtgärder för att stänga ner export av WEEE. Den ökar även återvinningsinsatserna för att uppfylla målen.

WEEE - Början till allt

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) representerar EU-direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

 • Detta direktiv dikterade åtgärder för att skydda miljön och människors hälsa genom att förhindra och reducera den allvarliga påverkan som generering och hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

”Syftet med detta direktiv är, i första hand, att förebygga avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), och vidare att främja återanvändning och återvinning för att minska avfallshantering.”

Kort sagt betyder detta att du inte ska kasta avfall i soporna, utan istället återvinna och återanvända 100 % av all elektronisk och elektrisk utrustning. Vidare ålägger direktivet tillverkare att finansiera återanvändning och återvinning och uppfylla specifika mål för denna återanvändning eller återvinning. Direktivet kräver också att produkter är märkta med en ”överkryssad soptunna”. Detta märke illustreras faktiskt i direktivet.

Överkorsad soptunna Direktivet ålägger medlemsländer i EU att författa och anta lagstiftning som stöder direktivet. EU-medlemmar hade fram till den 2005-08-13 för att göra detta, men genomförandet av vissa delar av direktivet försenades till den 2006-01-01. Den försenade delen är själva insamlingen och återvinningen av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Det ursprungliga datumet 2005-08-13 gäller fortfarande för tillverkarregistrering och produktmärkning. Många EU-medlemmar har genomfört implementeringen i tid. Förhoppningar om att allt detta ska försvinna är rent önsketänkande. I verkligheten förändras miljömedvetenheten i hög takt. Det är inte bara ett europeiskt krav – Kina strävar efter att möta eller slå européerna. Kalifornien tillämpar också SB20 och SB50 där man kräver återvinning av elektronisk utrustning med skärmar större än 4 tum. Många andra statliga lagstiftare arbetar med sina egna versioner.

Information om Mouser

Vi distribuerar elektrisk och elektronisk utrustning som faller inom ramen för WEEE-direktivet. Nästan alla produkter som använder elektrisk ström oavsett om det är via nätuttag eller med batterier – omfattas av detta direktiv. Mousers produkter är bland annat testutrustning, lödkolvar, värmepistoler, UPS, batteriladdare, ESD-testutrustning, lödbehållare, upplysta förstoringsglas med mera.

Direktiv

2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (omarbetning)

2002/96/EC av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. (WEEE)

CE-certifiering och CE-märkning

CE-certifiering och CE-märkning är en del av EU:s harmoniserade lagar som skapades under tidigt 90-tal. Det ursprungliga målet med CE-märkningen var att möjliggöra fri rörelse för varor inom den europeiska marknaden, med en harmoniserad policy för att säkerställa att endast säkra eller på annat sätt kompatibla produkter kom ut på marknaden.

Omfånget har utvecklats över tid, och det har även de länder som behöver den.

Det finns för närvarande 25 CE-direktiv.

Merparten av all EEE (elektronisk och elektrisk utrustning), likväl som vissa elektronikkomponenter, måste vara CE-certifierade för att vara lämpliga för EU-/EEA-marknaden.

De länder som kräver CE är i huvudsak de 27 medlemsländerna inom EU samt länderna inom EFTA (Island, Liechtenstein, Norge). Schweiz och Turkiet kan också, i vissa fall, kräva CE-certifierade produkter.

Fram till 2020 använde Storbritannien också CE. Efter utträdet ur EU har Storbritannien skapat sin egen certifiering, UKCA, som lanserades i januari 2020. UKCA följer samma principer som CE, men är utformad specifikt efter Storbritanniens lagstiftning och fastställda standarder.

UKCA hade som mål att ersätta CE för Storbritannien (England, Skottland och Wales) med Nordirland som fortsatt kräver CE, och UKCA-märkningen på produkterna skulle bli obligatorisk senast 1 januari 2025.

1 augusti 2023 meddelade den brittiska regeringen att de förlänger erkännandet av CE-märkningen för de flesta varor på marknaden i Storbritannien på obestämd tid, även efter december 2024. Detta innebär att CE-märkningen kommer att fortsätta att vara erkänd och accepterad i Storbritannien för de flesta produkter efter december 2024.

På Mouser arbetar vi med våra leverantörer för att få EU-försäkran om överensstämmelse för de produkter som är CE-certifierade, och vi kommer att fortsätta att göra samma sak med UK-försäkran om överensstämmelse för de produkter som är UKCA-certifierade. När vi får bekräftelsen från leverantörerna att produkten är certifierad, tillsammans med deras EU- och/eller UK-försäkran om överensstämmelse, läggs dessa till på vår webbplats, som är offentligt tillgänglig för alla våra kunder.

För mer information om CE-märkning och CE-direktiv: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en

För mer information om UKCA-märkning och tillämplig lagstiftning i Storbritannien: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Batterier/ackumulatorer

Direktiv 2013/56/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG

Denna ändring sätter utgångsdatum för undantagen för kvicksilver i knappceller och batterier för sladdlösa elektriska handverktyg. Direktivet har även ett undantag för knappceller i hörapparater.

Knappceller med kvicksilver under 2 % upphörde 1 oktober 2015,

Batterier för sladdlösa elektriska handverktyg upphörde 31 december 2016.

Knappceller för hörapparater granskade och i en Rapport från kommissionen till europaparlamentet och rådet

 • Ett upphörande av undantaget för knappceller som innehåller kvicksilver av den 1 oktober 2015 förväntas inte leda till problem med tillgängligheten på knappceller som används i hörapparater. Därav, finns det inget behov att förlänga undantaget som beskrivs i artikel 4 i direktiv 2006/66/EC

Direktiv 2006/66/EC från Europaparlementet

Batterier har alltid varit reglerade men regleringarna är striktare nu.

Bly och kvicksilver i batterier har länge ansetts vara ett miljöproblem. Det kom EU-direktiv angående detta redan år 1991. År 2006 antog EU det nya direktivet 2006/66/EC om avfall från batterier och ackumulatorer och upphävde direktiv 91/157/EEG. Detta direktiv ersätter de tidigare direktiven.

Förbuden:

 1. Utan att det påverkar direktiv 2000/53/EG ska medlemsstaterna förbjuda att följande säljs på marknaden:
  1. alla batterier eller ackumulatorer, oavsett om de är inbyggda i apparater eller inte, som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver; och
  2. bärbara batterier eller ackumulatorer, inklusive de som är inbyggda i apparater, som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium.
 2. Förbudet enligt punkt 1(a) gäller inte knappcellsbatterier med ett kvicksilverinnehåll på högst 2 viktprocent.

Detta innebär mindre än 5 PPM (2 % för knappcellsbatterier) kvicksilver och mindre än 20 PPM kadmium i förhållande till batteriets totala vikt. Detta verkar inte vara på samma homogena nivå som i RoHS-direktivet. Dessutom måste batteriet eller batteriförpackningen vara märkt med en överkryssad soptunna.

De enda begränsningarna är användning i militära tillämpningar och för rymdfart. Om det implementeras i tid förväntas det vara lag år 2009. Nyckelbegreppet: alla batterier kommer att återvinnas.

Mousers inställning

Tillverkare av batterier har reviderat sina produkter för att ta bort kvicksilver. De har också märkt sina produkter på lämpligt sätt. Med det sagt, är många batterier antingen för tunga, eller utgör en risk vid flygtransport. De är därför inte lämpliga för transport utomlands. Kunder bör även läsa tillverkarnas datablad för att säkerställa att de väljer produkter som uppfyller kraven.

EU-direktiv och användbara länkar

2013/56/EU av den 20 november 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg och knappceller med låg kvicksilverhalt och om upphävande av kommissionens beslut 2009/603/EG

2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och avfall från batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG.

DTI:s webbplats om batterier och ackumulatorer

REACH-Reglering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier

REACH är en omfattande uppsättning EU-förordningar som berör alla industrier som bedriver verksamhet inom EU. Den lägger i princip ansvaret för kemisk säkerhet på tillverkarna av dessa kemikalier och ger EU en enhetlig uppsättning bestämmelser. Ett viktigt mål med dessa föreskrifter är att främja, och i vissa fall säkerställa, att kemikalier som anses medföra höga risker ersätts med mindre farliga kemikalier eller elimineras.

REACH-förordningen

Pågående utkast till rekommendationer för ämnen som anses medföra höga risker (SVHC)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) utvecklade den 2009-01-14 det första utkastet till rekommendation av ämnen med mycket höga risker (SVHC) för införande i bilaga XIV. Det finns nu över 50 ämnen som klassas som SVHC och listan fortsätter att växa.

Hälso- och säkerhetsmyndigheten (HSE)

REACH - Mousers inställning

Mouser Electronics har, som distributör av elektroniska komponenter, artiklar och utrustning, en begränsad roll när det gäller dessa nya regler. Även om elektroniska komponenter och leveranser kan karakteriseras som artiklar och ämnen, anses Mouser inte vara en tillverkare, importör, användare eller registrerare enligt artikel 3 i REACH. Mouser har inget ansvar för att registrera någon av de komponenter eller artiklar vi distribuerar.

Mouser ansvarar för att kommunicera SVHC-information nedåt i leveranskedjan när den tillhandahålls av tillverkare, enligt artikel 33 i förordningen.

Mouser förväntar sig att tillverkare har omfattande miljöprogram som uppfyller kraven i REACH, identifierar SVHC och informerar Mouser och ger Mouser ett säkerhetsdatablad eller annat dokument som föreskriver säker hantering för de produkter som innehåller mer än 0,1 % av ett SVHC-ämne i något av produktens homogena material. Detta är inte alltid fallet eftersom tillverkare är fria att följa eller inte följa miljölagar från andra länder. Kunder som vill se till att köpta produkter är fria från SVHC ska välja tillverkare som öppet och offentligt stöder REACH.

Mouser har meddelat alla leverantörer om de förväntningar som anges ovan och har bett om webblänkar som stödjer att de följer REACH. Mouser har publicerat dessa länkar till produktens informationssida på sin webbplats.

Om Mouser får kännedom om att det förekommer SVHC-ämnen kommer vi att meddela våra kunder om detta och förse dem med ett säkerhetsdatablad enligt krav 33 i REACH. Säkerhetsdatablad är avsedda att informera slutanvändaren (kunden) om säker hantering av produkter med SVHC. I de flesta fall gäller det en liten mängd som är inkapslad i komponenten. För att exponeras för SVHC-ämnet krävs att komponenten mals sönder. Detta är inte ett normalt sätt att hantera produkten, och ett säkerhetsdatablad bör återspegla denna åtskillnad. Ett säkerhetsdatablad som beskriver hur man ska hantera en stor 208-liter tunna som innehåller SVHC-ämnet är inte lämpligt.

Enligt Mousers perspektiv kan REACH jämföras med RoHS. Mouser distribuerar globalt ett mycket brett urval av produkter och från olika leverantörer. Precis som för RoHS kommer inte alla produkter vi säljer vid en viss tidpunkt vara REACH-kompatibla. Av den anledningen kan Mouser inte underteckna ett globalt avtal om REACH-efterlevnad. Kunder måste själv aktivt agera för att förstå hur miljöregler ska efterlevas och välja produkter i enlighet med detta.

SCIP-information

Proposition 65 – Lagen om rent dricksvatten och förbud för gifter från 1986

Proposition 65, officiellt känd som Lagen om rent dricksvatten och förbud för gifter från 1986, antogs efter en omröstning i november 1986. Förslaget skyddar statens dricksvattenkällor från att förorenas med kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller annan reproduktionsskada, och kräver att företag informerar befolkningen i Kalifornien om exponeringar för sådana kemikalier.

Förordningar i Proposition 65
Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)

Proposition 65 – Mousers inställning

Mouser Electronics har som auktoriserad distributör av elektroniska komponenter, artiklar och utrustning, ansvar för att meddela om varningar i enlighet med proposition 65 från tillverkare till kunder i Kalifornien. Vi hämtar för närvarande denna information från våra tillverkare och uppdaterar våra produktdata. När det är motiverat, i enlighet med tillverkarens indikationer, märker Mouser förpackningen med en varning. Mouser placerar också en varning vid betalningen på webbplatsen.

Förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (POP)

Mouser Electronics, Inc. avser att följa miljöförordningar i hela världen inklusive förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (POP).

POP-förordningen listar 30 reglerade långlivade organiska föroreningar. Direktivet föreskriver att “tillverkning, utsläppande på marknaden och användning samt upptagande av ämnen på förteckning . . . för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, ska vara [begränsad eller] förbjuden” Följaktligen, när författarna lade till ordet “varor” till förordningen, så inkluderade de “elektroniska komponenter.” Om detta var avsiktligt eller inte, är omöjligt att säga eftersom ECHA inte ger någon vägledning. En tolkning skulle vara att författarna menade behållaren som innehåller substansen, som en plastflaska eller färgburk.

De flesta länderna har förbjudit eller reglerat många av POP-substanserna i flera årtionden. Pesticider (insekticider) som DDT och klordan, utgör majoriteten av POP-substanserna. Dessa substanser bör aldrig avsiktligt finnas i elektroniska komponenter.

Flamskyddsmedel utgör resten av de reglerade POP-substanserna. Där återfinns polyklorerade bifenyler (PCB) och hexabromcyklododekan. Tillverkare har integrerat dessa flamskyddsmedel i plast och skum som används i konsumentprodukter, som äldre TV-höljen och stoppning i bilar. Europeiska kemikaliemyndigheten inkluderade två av dessa flamskyddsmedel i REACH-direktivet: hexabromcyklododekan och bis(pentabromofenyl)eter (dekabromdifenyleter; decaBDE).

Förordningarna innehåller även bestämmelser avsedda att styra upplag som nu behandlas som avfallshantering. Dessa bestämmelser minskar lagring av alla POP-substanser, och rensar upp och eliminerar dessa begränsade substanser i framtiden. Förordningen inrättar också koncentrationsgränser för avfallshantering i upplag med avfallsmaterial. Detta sträcker sig inte till nivåer som finns i substanser som är homogena med varor, som RoHS och REACH för närvarande reglerar. Detta antyder att författarna föreställde sig förordning av råämnena och inte varor i sig. Alla varor som innehåller POP-substanser är dock en del av POP-avfallet.

Mouser säljer inte någon av dessa POP-substanser som material eller i blandningar, och Mouser har börjat diskutera efterlevnad av POP-förordningen med tillverkarna, vars produkter vi distribuerar, eftersom förordningen omfattar flamskyddsmedel. Mouser kommer att posta tillverkarnas information på sin webbplats och uppdatera uppgifter när ny information blir tillgänglig.

Mousers uttalande om POP-direktivet

TSCA-överensstämmelse

Den amerikanska regeringens miljöskyddsmyndighet har nyligen skickat ut ett federalt meddelande om myndighetens intention att begränsa användningen av fenol, isopropylerat fosfat (3:1) (PIP (3:1) och fyra andra kemikalier. Dessa slutgiltiga regler, som trädde ikraft 5 februari 2021, kommer att kodifieras som 40 CFR Part 751, Subpart E.

PIP(3:1) används mest i smörjmedel och fetter, ytbehandlingsprodukter, lim och tätningsmedel, polymerer, fotokemikalier och hydraualvätskor, men även i mjukgöringsmedel och branddämpning i plaster. EU:s REACH-förordning inkluderar denna tillsammans med andra registrerade ämnen, men har inte identifierat den som en SVHC. Kaliforniens Proposition 65 inkluderar inte heller denna.

Dessa slutgiltiga regler, som förbjuder kommersiell bearbetning och distribution av PIP (3:1) och produkter som innehåller PIP (3:1), har tagit elektronikindustrin på sängen. Även om dessa regler tillhandahåller nio undantag, gäller de flesta inte för elektronikkomponentbranschen. Det tredje undantaget är närmast:

 • Kommersiell bearbetning och distribution för användning i nya eller ersättningsdelar för bilindustrin och flyg-/rymdindustrin, och kommersiell distribution av dessa delar till vilken PIP (3:1) har lagts till

Detta undantag gäller enbart för delar som används av bilindustrin och flyg-/rymdindustrin, men sträcker sig inte till konsumentprodukter. Därför, kan icke-specialiserade elektronikdistributörer inte hävda detta undantag.

Mouser Electronics tog hjälp av Electronic Component Industry Association (ECIA) för att arbeta med komponenttillverkare på branschens svar. Mouser kommer att hålla sig uppdaterade om utvecklingen, och anslå information så snart den blir tillgänglig. Just nu, har Mouser ingen information om PIP3:1 i våra produkter.

10 mars 2021, utfärdade EPA en temporär 180-dagars "Försäkran om ingen åtgärd"-order och förlängde den offentliga perioden för kommentarer för att få information från branschen om nyuppkomna problem med överensstämmelsedatumet 8 mars 2021, om förbud för bearbetning och distribution av fenol, isopropylerat fosfat (3:1) (PIP (3:1)) för användning i artiklar och de artiklar i vilka PIP (3:1) har lagts till. Detta ger branschen mer tid att lokalisera, och om möjligt, finna alternativa ämnen.

EPA inkluderade även fyra andra kemikalier i nyliga åtgärder. DecaBDE (CAS: 1163-19-5) är en Dekabromodifenyleter, som omfattas av RoHS-direktivet. Hexaklorbutadien (HCBD) (CAS: 87‐68‐3) används som klorrensare i tillverkningsprocesser såsom produktion av HCI-gas. 2,4,6-Tri-tert-butylfenol (2,4,6-TTBP) (CAS: 732-26-3) används som stabiliseringsmedel, för avlägsning av fria radikaler och antioxidanter i tekniska tillämpningar, såsom i bränslen, hydraulvätskor och smörjoljor. Pentaklorbensenetiol (PCTP)(CAS: 133‐49‐3) användes inom gummiindustrin. Ämnet blandades med gummi (både naturligt och syntetiskt) för att möjliggöra bearbetning. EPA fick dock ett brev 2017 från gummitillverkarnas förening, som talade om att deras medlemmar "för närvarande inte använder ... PTCP för att tillverka däck inom USA eller för import till USA." Därför, hanteras dessa övriga kemikalier av RoHS, eller har inget med elektronik att göra.

Den 4 mars 2022 förlängde EPA fristen för överensstämmelse med TSCA-förbudet angående flamskyddsmedlet PIP (3:1) i produkter till 23 oktober 2024. EPA ger branschen extra tid att undersöka leveranskedjan och lokalisera substitut.

Mousers uttalande om TSCA-överensstämmelse

Användbara resurser

Federala och statliga regler i USA
Toxic use Reduction Institute Institutet (TURI) undersöker, testar och tar fram metoder för förebyggande av föroreningar och alternativ till giftiga kemikalier som används i Massachusetts industrier och samhällen.

Environmental Protection Agency Toxics Release Inventory (TRI) Program TRI är en allmänt tillgänglig EPA-databas som innehåller information om giftiga kemiska utsläpp och annan avfallshantering som rapporteras årligen av vissa industrigrupper samt federala enheter.

Toxics in Packaging Clearinghouse (TPCH) TPCH bildades 1992 för att främja modeller lagstiftning gällande för giftiga ämnen i förpackningar i USA.

California Department of Toxic Substance Control

Kaliforniens program för tillämpningseffektivitet

Kina
Kinas RoHS-regler på DCA-webbplatsen

Japan
Japans RoHS-regler på DCA-webbplatsen
JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Associations

Korea
Koreas RoHS-regler på DCA-webbplatsen

Handelsföreningar och organisationer
NEDA 

Tin Whiskers
University of Maryland U. of Maryland Electronic Products & Systems Center
NASA Goddard Space Flight Center Tin Whisker and Other Metal Whisker Homepage
och bildgalleri

PCB Solder Assembly Process
National Physics Laboratory
The UK's National Measurement Laboratory

Ordlista